Privacy policy

Privacy is zeer belangrijk voor ons. Via dit charter willen we u meer informatie geven over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens en de rechter die u heeft met betrekking tot deze gegevens.

1. Wij gaan zorgzaam om met uw gegevens.

Optiek Frits Van Den Bosch BVBA (hierna: "Optiek Frits Van Den Bosch", "optiekzaak" of "wij") is een optiekzaak, met maatschappelijke zetel te Turnhoutsebaan 31-35, 2100 Deurne-Antwerpen. De optiekzaak is in deze hoedanigheid verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens van onze klanten en potentiële klanten. Verwerken omvat alle mogelijke bewerkingen met betrekking tot deze gegevens, zoals verzamelen, registreren, gebruiken of bewaren ervan. Met deze persoonsgegevens gaan wij steeds zorgzaam om. Daarbij is het belangrijk te weten dat wij uw gegevens in het verleden nooit hebben doorverkocht aan derden en dat wij dit in de toekomst nooit zullen doen.

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Indien u klant bent bij Optiek Frits Van Den Bosch, verwerkt de optiekzaak een aantal gegevens. Hierbij kan het onder andere gaan om:
- Uw identificatiegegevens (waaronder naam, voornaam, adres, geboorteplaats en -datum).
- Uw contactgegevens (zoals telefoonnummer en emailadres).
- Door u ingevulde vragenlijsten die de optiekzaak u voorlegde.
- Financiële gegevens (waaronder rekeningnummers, financiële- en transactiegegevens, facturatiegegevens).
- Uw gezinssituatie (waaronder burgerlijke staat, gezinssamenstelling, relaties).
- Uw hobby's.
- Beelden van de Visufit1000 of enig ander toestel. Deze beelden dienen om brilglazen optimaal te centreren.
- Beelden van onze bewakingscamera's.
- Beelden voor de website of voor op sociale media, na toestemming verkregen te hebben van de klanten zelf of van hun ouder(s).
- Gegevens betreffende uw ogen en oogmetingen (zoals refractiewaarden, visus, objectieve refractie, keratometrie, abberometrie, corneatopografie, algemene conditie van de ogen en oogleden...).
- Gegevens betreffende aandoeningen en medicatie die een invloed hebben of kunnen hebben op het functioneren van uw ogen.
- Gegevens betreffende uw aankopen bij de optiekzaak o.a. in het kader van garanties en na-service (montuurgegevens, merk en type glazen, bestelwaardes, bestelgegevens, centragegegevens, individuele parameters, merk en type contactlenzen en contactlensvloeistoffen etc.).
- Publieke gegevens

Indien u geen klant bent bij Optiek Frits Van Den Bosch, verwerkt de optiekzaak onder bepaalde voorwaarden, bepaalde gegevens zo u die zelf aan de optiekzaak heeft gegeven. Zo bijvoorbeeld in het kader van netwerkmomenten of in het kader van een relatie tot de optiekzaak als verkoper van producten of aanbieder van diensten. Hierbij kan het onder andere gaan om:
- Uw identificatieegevens (waaronder naam, voornaam, adres, geboorteplaats en -datum).
- Uw contactgegevens (zoals telefoonnummer en emailadres).
- Financiële gegevens (waaronder rekeningnummers, financiële- en transactiegegevens, facturatiegegevens).
- Beelden van onze bewakingscamera's.
- Publieke gegevens.

3. Waarom verwerkt Optiek Frits Van Den Bosch persoonsgegevens?

De optiekzaak verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens om u een adequate dienstverlening te kunnen verzekeren. Meer concreet verwerkt de optiekzaak uw gegevens:
- Om contact met u te kunnen opnemen.
- Om klanten- en orderbeheer feilloos te laten verlopen (o/a/ klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit).
- Om aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen (bijvoorbeeld in het kader van garanties op fabricagefouten).
- Om herstellingen en bijbestellingen te kunnen doen.
- Om onze contracten correct uit te voeren.
- Om onze dienstverlening te verbeteren.
- Om statistieken op te maken en testen uit te voeren.
- Voor commerciële prospectie of direct marketing, tenzij u hier bezwaar tegen maakt.

4. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Hoe lang persoonsgegevens worden bewaard hangt af van het soort gegevens. De optiekzaak gebruikt enkel gegevens wanneer ze daar een duidelijk doel voor heeft (bijvoorbeeld in kader van de uitoefening van een overeenkomst of op basis van wettelijke verplichtingen in hoofde van de optiekzaak of om de evolutie van de oogafwijkingen en implicaties ervan te kunnen naslaan). Voor de uitoefening van uw of onze rechten kan dat langer zijn dan de wettelijke bewaartermijnen.

5. Kunnen we uw gegevens doorgeven?

Optiek Frits Van Den Bosch zal uw gegevens niet doorverkopen aan derde partijen. Wel kunnen gegevens worden doorgegeven aan leveranciers in het kader van een bestelling. Enkel de noodzakelijke gegevens in het kader van de bestelling worden doorgegeven, eventueel inclusief de naam en voornaam van de persoon voor wie de bestelling doorgevoerd wordt. Ook kunnen gegevens worden doorgegeven aan oogartsen of andere artsen in overleg met de klant.
Verder kan de optiekzaak -in kader van de outsourcing van bepaalde taken- gegevens doorgeven aan -zorgvuldig geselecteerde- derde partijen die in opdracht van de optiekzaak bepaalde gegevens verwerken. De optiekzaak doet hiervoor uitsluitend beroep op derde verwerkers die volgens haar afdoende garanties bieden op de bescherming van deze gegeven. Deze derden verbinden zich ertoe het vertrouwelijk karakter van de gegevens te vrijwaren.

6. uw rechten als individu.

Met betrekking tot de persoonsgevens die de optiekzaak verwerkt, heeft u een aantal rechten. U vindt hieronder een overzicht:

- U kan uw gegevens inkijken:
U kan te allen tijde de persoonsgegevens die wij voor u verwerken inkijken. Indien u dit wenst, kan u van ons een kopie krijgen van de gegevens die wij in ons bezit hebben.
- U kan uw gegevens laten verbeteren:
In zoverre de persoonsgegevens die wij bijhouden onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht te vragen om deze gegevens aan te passen.
-U kan uw gegevens laten verwijderen:
Indien u vermoedt dat de optiekzaak bepaalde gegevens onrechtmatig verwerkt, kan u vragen deze te laten verwijderen. Ze zullen dit verzoek inwilligen tenzij de verwerking nodig is voor wettelijke doeleinden of om onze contractuele verplichtingen te kunnen nakomen.
- U kan vragen uw gegevens over te dragen aan een derde partij:
U heeft tevens et recht de persoonsgegevens die u zelf aan de optiekzaak heeft verstrekt, bij de optiekzaak op te vragen of aan de optiekzaak te vragen deze over te dragen aan een derde partij.
- U kan zich verzetten tegen een bepaald gebruik van uw gegevens:
U heeft ten allen tijde het recht om bezwaarte maken tegen een bepaald gebruik van uw persoonsgegevens. Wij zullen dit verzoek inwilligen tenzij de verwerking nodig is voor wettelijke doeleinden of om onze contractuele verplichtingen te kunnen nakomen.

7. Hoe kan u uw rechten uitoefenen?

U kan uw rechten uitoefenen door een schrijven te richten aan Optiek Frits Van Den Bosch, Turnhoutsebaan 31-35, 2100 Deurne, ter attentie van de 'GDPRverantwoordelijke' of door een email te sturen naar info@optiekfritsvandenbosch.be .
De optiekzaak behoudt zich het recht voor een vergoeding te vragen aan partijen die op een buitensporige wijze van hun rechten gebruik maken. Om uw identiteit te kunnen verifiëren kan de optiekzaak o.a. vragen een kopie van uw identiteitskaart te willen overmaken. Op die manier kan de optiekzaak er zich van verzekeren dat niemand anders uw rechten uitoefent. Elk verzoek tot uitoefening van een recht dat u aan de optiekzaal richt, wordt binnen de kortst mogelijke termijn -en uiterlijk binnen één maand na ontvangen van het verzoek- behandeld en beantwoord. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek of het aantal verzoeken, kan deze termijn indien ndoig met twee maanden worden verlengd. De optiekzaak al u steeds binnen één maand na ontvangst van uw aanvraag in kennis stellen van dergelijke verlenging. Mocht de GDPRverantwoordelijke beslissen dat er geen gevolg kan gegeven worden aan een verzoek, brengt hij/zij u hiervan uiterlijk één maand na ontvangst van het verzoek op de hoogte. De beweegredenen van dergelijke beslissingg worden u meegedeeld. Indien u niet akkoord gaat met het stand^punt van de optiekzaak kan u steeds een klacht indienen bij de Belgische gegevensbeschermingsautorteit of een beroep instellen bij de bevoegde rechtbanken.

8. U kan ons steeds contacteren voor bijkomende informatie.

Optiek Frits Van Den Bosch kan dit beleid aanpassen. De meest recente versie kan u steeds terugvinden op www.optiekfritsvandenbosch.be/privacy-policy . Voor inhoudelijke wijzigingen kan u zich informeren via de website of via de andere gebruikelijke kanalen. Meer informatie over de privacywetgeving in het algemeen kan u ook vinden op de website van de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommison.be). Vanzelfsprekend kunt u de optiekzaak ook contacteren indien u nog bijkomende vragen zou hebben.versie 1.0 - uitgegeven 11/07/2019 


VOORWAARDEN

 

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIEK FRITS VAN DEN BOSCH BVBA


 1. Behoudens schriftelijke afwijking, zullen huidige algemene voorwaarden van toepassing zijn op al de verkopen, verrichtingen en prestaties van OPTIEK FRITS VAN DEN BOSCH BVBA. De klant zal zich nooit op stilzwijgende aanvaarding van zijn voorwaarden kunnen beroepen, op welk document deze ook vermeld staan, zullen of zouden vermeld staan.
 2. Alle offerten zijn vrijblijvend. De aanbiedingen van OPTIEK FRITS VAN DEN BOSCH BVBA vervallen indien ze niet binnen 30 dagen door de klant aanvaard zijn, tenzij anders vermeld. Een bestelling moet uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard zijn vooraleer OPTIEK FRITS VAN DEN BOSCH BVBA hierdoor zal zijn gebonden.
 3. Alle prijzen zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 4. Alle facturen zijn betaalbaar op de zetel van OPTIEK FRITS VAN DEN BOSCH BVBA (hetzij in haar kantoren, hetzij door creditering op haar financiële rekeningen) en moeten betaald worden ten laatste 7 dagen na factuurdatum.
 5. Laattijdige betalingen geven van rechtswege, automatisch en zonder dat een expliciete ingebrekestelling is vereist, aanleiding tot een nalatigheidsintrest van 1% per begonnen maand vanaf de vervaldag.
  Wanneer een factuur geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft op de vervaldag, of bij een weigering van levering of niet-afhaling van goederen, en na vergeefse ingebrekestelling, wordt het schuldsaldo daarenboven verhoogd met 12% bij wijze van schadevergoeding én dit met een minimum van €75.00- en een maximum van €2500.00- ter vergoeding van onze buitengerechtelijke invorderingskosten aangevuld met andere vergoedingen en kosten ons toekomend in geval van gerechtelijk invordering. Onverminderd andersluidende bepalingen in deze algemene voorwaarden is deze regeling van interesten en schadevergoeding tevens voorzien in het voordeel van de klant ingeval OPTIEK FRITS VAN DEN BOSCH BVBA haar betalingsverplichtingen niet nakomt.
 6. Het factuurbedrag of het resterende deel daarvan is onmiddellijk, zonder aanmaning, opeisbaar indien:
  1. Één (of meerdere) overeengekomen betalingstermijnen niet wordt (worden) nageleefd.
  2. De klant in staat van faillissement, vereffening of ontbinding is geraakt of door een gerechtelijke reorganisatie aangevraagd werd.
 7. Bij niet-betaling op de vervaldag van één of meerdere facturen en/of in het geval de facturen opeisbaar zijn conform 6. Van deze algemene voorwaarden, behoudt OPTIEK FRITS VAN DEN BOSCH BVBA zich het recht alle lopende bestellingen van goederen, herstellingen en/of nazichten van de desbetreffende goederen op de schorten. Tevens is OPTIEK FRITS VAN DEN BOSCH BVBA in dit geval gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst en na voorafgaande ingebrekestelling de desbetreffende overeenkomsten te ontbinden mits passende kennisgeving, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten. In dit geval is de klant tevens aan OPTIEK FRITS VAN DEN BOSCH BVBA een vergoeding verschuldigd die overeenstemt met de opgelopen schade, die ten minste 15% van de overeengekomen prijs zonder taksen. Bovendien zal een betaald voorschot in dit geval, maar ook in alle andere gevallen van verbreking ten laste van de klant, in ieder geval verworven en behouden blijven, ten titel van schadeloosstelling en zal deze minstens aangewend kunnen worden op de schadeloosstelling. Deze regeling van schadevergoeding en voorschot is tevens voorzien in het voordeel van de klant ingeval OPTIEK FRITS VAN DEN BOSCH BVBA de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ten haren laste verbreekt.
 8. OPTIEK FRITS VAN DEN BOSCH BVBA is steeds gerechtigd om alle sommen die de klant verschuldigd is van welke aard ook, te compenseren met de sommen die zij desgevallend aan de klant verschuldigd is (openstaande en toekomstige tegoeden) en uit welke hoofde ook.
 9. Ieder protest van een factuur van OPTIEK FRITS VAN DEN BOSCH BVBA dient gemotiveerd per aangetekend schrijven te gebeuren, binnen 8 dagen na factuurdatum. Zo niet wordt de factuur aanzien als aanvaard zonder voorbehoud.
 10. OPTIEK FRITS VAN DEN BOSCH BVBA maakt met zijn klanten een afspraak omtrent een verwachte leverings- uitvoeringsdatum. Voor leveringen/uitvoering van bepaalde goederen/diensten is OPTIEK FRITS VAN DEN BOSCH BVBA mogelijks afhankelijk van andere leveranciers. Indien een leverings- uitvoeringstermijn uiteindelijk niet kan worden nagekomen omdat een leverancier van OPTIEK FRITS VAN DEN BOSCH BVBA meer tijd nodig heeft om zijn opdracht uit te voeren, geldt dit als een geval van overmacht. OPTIEK FRITS VAN DEN BOSCH BVBA kan voor geen enkele laattijdige levering in gebreke gesteld worden. Indien OPTIEK FRITS VAN DEN BOSCH BVBA wegens deze overmacht de order/dienst niet binnen een verantwoorde termijn kan opleveren, wordt er geval per geval in onderling overleg met de klant bekeken wat als oplossing kan worden aangesteld. Een financiële compensatie ten voordele van de klant behoort in geen geval tot de mogelijke opties.
 11. Na levering van de verkochte goederen kan OPTIEK FRITS VAN DEN BOSCH BVBA in geen enkel geval nog aansprakelijk gesteld worden voor zichtbare gebreken. Gebreken die hadden moeten worden ontdekt door een normaal onderzoek van de verkochte goederen bij de levering ervan dienen als zichtbaar gekwalificeerd te worden. Wanneer de klant de verkochte goederen zonder voorbehoud in ontvangst heeft genomen, heeft hij er in ieder geval mee ingestemd. Er wordt met andere woorden nooit enige waarborg gegeven voor zichtbare gebreken.
 12. De klant dient te allen tijde de aangekochte goederen te gebruiken als een goed huisvader en alle gebruiksaanwijzingen en onderhoudsvoorschriften correct na te leven.
  OPTIEK FRITS VAN DEN BOSCH BVBA is jegens de klant aansprakelijk voor een gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf de levering wat betreft de monturen van de bril en binnen drie jaar na levering wat betreft wat betreft de glazen van een bril. Ingeval de garantietermijn deze van de wettelijke garantie overschrijdt, is deze garantie van OPTIEK FRITS VAN DEN BOSCH BVBA ten opzichte van haar klant steeds en in ieder geval beperkt tot de duurtijd en de omvang van de garantie die door de fabrikant/producent/invoerder wordt gegeven. Eventuele uitgebreidere, commerciële garanties verstrekt door de fabrikant/producent/invoerder verbinden enkel deze fabrikant/producent/invoerder en kunnen bijgevolg niet tegen OPTIEK FRITS VAN DEN BOSCH BVBA worden ingeroepen noch kan de klant op basis hiervan zich richten tegen OPTIEK FRITS VAN DEN BOSCH BVBA.
  Evenwel zal de klant OPTIEK FRITS VAN DEN BOSCH BVBA per aangetekende brief op de hoogte moeten brengen van een gebrek aan overeenstemming binnen de twee maanden vanaf de dag waarop de klant het gebrek aan overeenstemming heeft vastgesteld of redelijk had kunnen vaststellen.
  Indien het gebrek aan overeenstemming zich manifesteert binnen een termijn van 6 maanden vanaf de levering van het goed, dan geldt een vermoeden dat dit gebrek bestond op het tijdstip van levering, tenzij dit vermoeden onverenigbaar is met de aard van het gebrek aan overeenstemming.
  De waarborg zal evenwel nooit dekken:

   

  1. De normale slijtage.
  2. alle gebreken te wijten aan het abnormaal of foutief gebruik van de aangekochte goederen.
  3. alle gebreken te wijten aan een onvoldoende of slecht onderhoud door de klant.
  4. de indirecte schade of gevolgschade. Ook alle kosten en eventuele schade te wijten aan het (tijdelijk) niet kunnen gebruiken van de aangekochte goederen wordt niet gedekt.
  5. Schade ten gevolge van een opzettelijke fout of nalatigheid van een eigenaar en/of de gebruiker van de aangekochte goederen.
  6. de herstelling die reeds is uitgevoerd vóórdat OPTIEK FRITS VAN DEN BOSCH BVBA ervan op de hoogte is gebracht.
  7. schade ten gevolge van een diefstal, vandalisme, ongeval, …
 13. De klant zal steeds het nodige doen om de schade aan de aangekochte goederen niet te verergeren.
  De werken die onder waarborg vallen, zullen steeds dienen uitgevoerd worden in de werkplaats van OPTIEK FRITS VAN DEN BOSCH BVBA, dan wel in een door haar aangeduide werkplaats. Daartoe zullen de aangekochte goederen steeds op initiatief en kosten van de klant naar deze werkplaats moeten worden gebracht.
 14. Alle door OPTIEK FRITS VAN DEN BOSCH BVBA geleverde prestaties inzake oogmetingen, aanpassen van contactlenzen en inslijpen van de glazen in de brillen maken in hoofde van OPTIEK FRITS VAN DEN BOSCH BVBA inspanningsverbintenissen uit. Eventuele aansprakelijkheid in dit verband zal beoordeeld worden op basis van de zorgvuldigheidsnorm, rekening houdend met het feit dat OPTIEK FRITS VAN DEN BOSCH BVBA over de nodige ervaring en deskundigheid beschikt.
  Behoudens wettelijke bepalingen van openbare orde of dwingend recht, behoudens opzettelijke fout of grove schuld in hoofde van OPTIEK FRITS VAN DEN BOSCH BVBA of haar aangestelden of lasthebbers en onverminderd andersluidende bepalingen in deze algemene voorwaarden, is elke aansprakelijkheid van OPTIEK FRITS VAN DEN BOSCH BVBA in het kader van de uitvoering van de overeenkomst voor alle directe en indirecte schade en voor schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten.
  De klant is gehouden OPTIEK FRITS VAN DEN BOSCH BVBA te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen terzake alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van OPTIEK FRITS VAN DEN BOSCH BVBA in deze algemene voorwaarden in verhouding tot de klant is uitgesloten.
 15. Eigendomsvoorbehoud: Alle geleverde goederen, materialen en onderdelen blijven steeds volledig eigendom van OPTIEK FRITS VAN DEN BOSCH BVBA tot op het moment van de integrale betaling van de factuur. De klant zal de goederen, materialen en onderdelen met zorg behandelen en ze niet verder verkopen, afstaan, in pand geven, uitlenen, niet buiten het grondgebied van België brengen, of er anders over beschikken totdat de prijs met eventuele bijkomende kosten, volledig is vereffend. De risico’s voor toevallig verlies of tenietgaan van de goederen, materialen of onderdelen zijn echter vanaf de levering ten laste van de klant.
 16. Indien enige bepaling of een deel ervan in deze algemene voorwaarden onafdwingbaar zou zijn of strijdig met een bepaling van openbare orde of dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid niet beïnvloeden van andere bepalingen in deze algemene voorwaarden en evenmin van dat deel dat de betroffen bepaling dat niet strijdig is met het dwingend recht.
 17. Op eventuele geschillen zal het Belgisch recht steeds van toepassing zijn.
  Alle betwistingen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken waaronder de maatschappelijke zetel van OPTIEK FRITS VAN DEN BOSCH BVBA ressorteert. OPTIEK FRITS VAN DEN BOSCH BVBA behoudt zich evenwel het recht voor afstand te doen van deze bevoegdheidsclausule.
 18. Voor privacy voorwaarden kan de klant zich informeren bij OPTIEK FRITS VAN DEN BOSCH BVBA of via de website http://www.optiekfritsvandenbosch.be .

versie 1.0 - uitgegeven 11/07/2019
GDPR-akkoorden bij aankoop

In kader van de GDPR (de vernieuwde privacy wetgeving van kracht vanaf 25/05/2018) wordt bij een aankoop uw toestemming gevraagd betreffende een aantal onderwerpen waarover wij graag met u in contact blijven.

1) Wij bewaren van u een klantenfiche. Deze fiche bevat de info zoals vermeld bij punt 2 van onze privacy policy.
Akkoord/Niet akkoord

2) U ontvangt van ons service gerelateerde berichten via SMS/mail/brief. (bril-is-klaar-sein, tijd-voor-een-oogmeting-bericht, ...)
Akkoord/Niet akkoord

3) U ontvangt van onze herinningsemails omtrent onze 2+2=3 actie.
Akkoord/Niet akkoord

4) U ontvangt van onze reclameberichten (solden, zonneglasactie...)
Akkoord/Niet akkoord

versie 1.0 - uitgegeven 11/07/2019

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x